First Book of Bassoon Solos

Publisher

 • Faber

Composer(s)

 • Hilling and Bergmann

Arranger(s)

 • W. Bergman

Instrument(s)

 • Bassoon
 • Piano

Grade(s)

 • ABRSM 2022 Bassoon Grade 1
 • ABRSM 2022 Bassoon Grade 2
 • MTB Bassoon Grade 1
 • MTB Bassoon Grade 2
 • MTB Bassoon Grade 3
 • Trinity Bassoon Grade 1
 • Trinity Bassoon Grade 2

Barcode(s)

 • ISBN: 978-0-5715-0242-4

Piece(s)

 1. Ostinato (Bergman)
 2. Yugoslav Dance (Bergman)
 3. Polka (Bergman)
 4. Czech Dance (Bergman)
 5. Barcarolle (Hilling)
 6. Variations on a German Christmas Song (Bergman)
 7. Gavotte (Aubert)
 8. Romance (Bergman)
 9. Menuet Du Tambourin
 10. Minka
 11. Passacaglia (Bergman)
 12. Duet (Bergman)
 13. Hymn (J. S. Bach)
 14. Waltz (Schubert)
 15. Minuet (Purcell)
 16. Andante (Schubert)
 17. Nobody's Jigg (Schubert)
 18. "Jig From ""The Gordian Knot Untied"" (Purcell)"
 19. Cockle-Shells (Purcell)
 20. The Merry Peasant (Schumann)
 21. Song (Rosseter)
 22. Welsh Folk Song I (Rosseter)
 23. Gavotte (Barsanti)
 24. Welsh Folk Song II (Barsanti)
 25. Prelude (J. S. Bach)
 26. L„ndler (Schubert)
 27. Rustic March (Weber)
 28. Duo (Telemann)

Add to Cart

£10.99( If bought from United Kingdom )